Johtamisen kehittäminen

Vaikka tulevaisuus on epävarma, varmaa on se, että ihminen ja ihmisten johtaminen tulevat olemaan jatkossakin avain menestykseen.

Johtamistyylejä on yhtä paljon kuin johtajia, mutta vaikuttavuuden tulisi yhdistää niistä jokaista. Vaikuttava johtaja tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja osaa muuntaa johtamistaan tilanteiden ja henkilöiden mukaan. Keskustelu ja osallistaminen ovat vaikuttavan johtamisen ytimessä.

Johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksessamme selkeytämme, mistä vaikuttavuus syntyy ja annamme työkaluja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kykyjen lisäksi johtamisessa on kyse asenteista, joiden tarkastelulla ja työstämisellä voimme avata monia lukkoja.

Matka vaikuttavaan johtajuuteen on jokaisen kohdalla erilainen, ja siksi huomioimme aina yrityksesi tilanteen, strategian ja liiketoimintaympäristön vaatimukset

Valmentava johtaminen

Menestyvän yrityksen takana on hyvä työyhteisö, jossa jokainen voi tuntea itsensä merkitykselliseksi ja kuulluksi. Usein johtoryhmä on avainasemassa siinä, että yrityksessä vallitsee positiivinen ja eteenpäin menevä henki. Sen yhtenäinen toimintatapa heijastuu muuhun henkilöstöön ja tehostaa koko yrityksen toimintaa.

Mitä on valmentava johtaminen?

Valmentava johtaminen tähtää toimivaan yrityskulttuuriin

Nykyaikaisessa yrityksessä johtajat ja esihenkilöt toimivat valmentavasti. He osallistavat kaikki päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Valmentava johtaminen näkyy koko työyhteisössä edistäen avointa yrityskulttuuria.

Mitä on valmentava johtaminen?

Valmentava johtaminen on sujuvaa yhteistyötä. Se perustuu hyvään vuorovaikutussuhteeseen, jossa johtaja kuuntelee, kysyy ja kannustaa henkilöstöä eri tilanteissa. Kun vuorovaikutus on molemmin puolin avointa ja kunnioittavaa, työkin onnistuu ja tuottaa tuloksia tehokkaasti.

Valmentavalla johtamisella pyritään siihen, että jokainen työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti asetettuihin tavoitteisiin ja etsii itse aktiivisesti toimivaa tapaa työskennellä. Valmentava johtajuus lisää siis työntekijöiden itseohjautuvuutta ja halua kehittää työtään niin, että tavoitteet saavutetaan.

Toimivan työyhteisön kannalta valmentava ote on tärkeää. Se luo turvallista ilmapiiriä, jossa ollaan kiinnostuneita työntekijöiden onnistumisista ja haasteista. Johtajat ja esihenkilöt ovat valmiita tukemaan aina, kun työntekijä pyytää tai tarvitsee apua. Tämä ei tarkoita sitä, että esihenkilöillä pitäisi olla valmiit ratkaisut haasteisiin, vaan ne etsitään yhdessä.

Valmentava ote johtoryhmässä

Johtoryhmän jäsenten on tärkeää tiedostaa, kuinka merkittävästi he vaikuttavat yrityskulttuuriin omalla tekemisellään. Kun johtoryhmä on itse sitoutunut toistensa kuunteluun, dialogiin, oman työnsä kehittämiseen ja ratkaisukeskeisyyteen, ajattelutapa vakiintuu myös muun henkilöstön käyttöön.

Johtoryhmän sisäisessä kehittämisessä valmentava ote tarkoittaa sitä, että tiimin toiminta, yhteistyö ja vuorovaikutus nostetaan keskiöön. Tärkeää on pohtia, miten alansa huippuosaajat saadaan tekemään yhteistyötä ja miten rakennetaan tiimi, jossa kaikkien osaamista tarvitaan. Tulosten kannalta on oleellista kysyä, mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jokaiselta yksilönä ja johtoryhmältä tiiminä.

Johtamistaitojen kehittäminen on jokaisen johtoryhmäläisen ja esihenkilön velvollisuus. On tärkeää tuntea omat vahvuudet ja kehittämiskohteet, sillä johtamistaitojen kehittäminen lähtee liikkeelle juuri itsensä tuntemisesta ja taidosta johtaa itseään. Hyvä työyhteisö tarvitsee itsensä kanssa sinut olevia johtajia.

Valmentava johtajuus kytkeytyy yrityskulttuuriin, joka määrittää sen, miten ihmiset toimivat keskenään ja miten tavoitteet saavutetaan. Avoin ja luottavainen ilmapiiri edistää toimivaa yrityskulttuuria, joka on lopulta ainoa yritystä eteenpäin vievä voima.

Yrityskulttuuria voi ja tulee johtaa.

Hybridijohtaminen - työpaikalta verkostoon

Viime vuosien aikana työ on muuttanut muotoaan ja kehitystä tapahtuu jatkuvasti. Työ monimuotoistuu ja johtajien on johdettava organisaatioita ja niiden ihmisiä digitaalisissa, fyysisissä, sosiaalisissa ja henkisissä tiloissa.


Järjestimme yhdessä Microsoftin kanssa hybridijohtajuutta käsittelevän tapahtuman, katso tapahtumatallenne täältä.

Johtajuuteen liittyvät haasteet

Hybridijohtamisen suurimmat huolenaiheet ovat luovuuden menetys, innovaatiot, spontaanit kehitys- ja parannusaloitteet, vaikeudet tiimien ja toimintojen välisessä viestinnässä ja vähäisessä tiedonjaossa, heikentynyt tiimihenki sekä tiimin motivaation ja sitoutumisen vähentyminen. Lisäksi yksilön sitoutumisen ja hyvinvoinnin varmistaminen sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen työyhteisöön huolestuttaa johtajia.

Miten hybridijohtajuus eroaa?


Hybridijohtamisen on oltava yksilöllisempää jokaiselle tiimin jäsenelle. Se vaatii enemmän aikaa, suunnittelua ja keskittymistä, eikä se voi tapahtua spontaanisti. Johtajien on työskenneltävä aktiivisesti tiimihengen, tiimin ja tavoitteiden yhteensovittamisen, sitoutumisen ja motivaation kehittämiseksi. Johtajien on luotettava siihen, että tiimin jäsenet tuottavat tuloksia myös silloin, kun eivät ole fyysisesti paikalla. Hybridijohtajuus vaatii myös online-fasilitointitaitoja, jotta voimme sitouttaa tiimin jäseniä, lisätä luovuutta, tiedon jakamista ja tiimihenkeä.

Kuinka voimme tukea sinua hybridijohtamisessa


Voimme tukea sinua muun muassa seuraavissa teemoissa:

 • Selkeä ja määrätietoinen visio
 • Vaikuttava viestintä
 • Johtajuuden sitouttaminen verkostossa
 • Fiksua tiimi- ja yhteistyötä
 • Microsoftin teknologia osaamisen hyödyntäminen

Ota yhteyttä

Menestyvä johtoryhmä varmistaa uusiutumisensa

Menestyvä johtoryhmä varmistaa oman uusiutumisensa, selkeyttää tiiminsä vuorovaikutusta sekä tapaansa työskennellä, ja vahvistaa valmentavaa tapaa johtaa. Uusiutuva ja hyvin toimiva johtoryhmä kehittää valmennuksissamme perustehtäväänsä ja toimintaansa strategiaan nojaten. Ryhmä peilaa uudistumistaan organisaation kyvykkyys- ja osaamistarpeisiin.

Valmennuksemme uudistavat johtoryhmien työskentelyä sekä yksilö-ja ryhmätasolla. Samalla kun ryhmä vahvistaa kyvykkyyksiään, osaamistaan ja tapaansa työskennellä, yksittäinen johtoryhmän jäsen rakentaa omaa kehittymissuunnitelmaansa johtajana. Yhdistämme valmennuksellisia otteita sekä ryhmäcoachingin keinoja, ja erilaiset kyselyt, kartoitukset ja itsearviointimenetelmät tukevat työskentelyä.

Esimerkkejä johtoryhmän kehittämisen teemoista:

 • Muutosjohtaminen - muutosta johtavan johtoryhmän toiminta
 • Strategistet kyvykkyydet - niiden määrittäminen ja johtaminen
 • Kulttuurin johtaminen
 • Uuden johtoryhmän perustehtävät ja tavoitteet
 • Strategisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen
 • Johtoryhmän erilaisuus, tiimin dynamiikka ja vuorovaikutus

Ota yhteyttä

Tukeeko lähijohtaminen strategiaanne?

Lähijohtamisen valmennuksissamme esihenkilö saa eväitä muutosjohtamiseen, strategian läpivientiin ja sen toiminnallistamiseen omassa tiimissään. 

Vaikuttava ja hyvä esihenkilö ymmärtää, millainen johtaminen sopii omaan organisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Valmennuksissamme selkeytetään vaikuttavan johtamisen kompetenssejä ja sitä, mitkä ovat lähijohtajan omat vahvuudet esimiehenä. Autamme lähijohtajaa oivaltamaan miten johtaa, uudistaa ja tukea tiimiään ja sen jäseniä osaamisensa kehittämisessä ja jatkuvissa muutoksissa. Näin toimimalla hän vahvistaa tiimiläistensä kokemusta työnsä merkityksellisyydestä.

Itsensä johtaminen on oleellinen osa johtajuutta. Esihenkilön on tunnettava itsensä, omat vahvuudet ja motivaatiotekijät, jotta hän voi hyvin johtaa muita. Tuemme esihenkilön kasvua monin menetelmin, mm. itseanalyysein, vahvuuskartoituksin, 360-arvioinnein ja coaching-prosessein.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 400 488004 email hidden; JavaScript is required
Image for Michael Röllich
Michael Röllich
Commercial Director
+358 40 519 7696 michael.rollich(a)hankensse.fi

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

New world of work - leading people, place and tech
Jaa sivu