Strateginen uudistuminen ja kyvykkyydet

Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää organisaatioilta strategista ketteryyttä ja uudistumista. Työn tekemisen muuttuvat tavat ja muodot sekä kehittyvä johtaminen edellyttävät uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Hanken SSE Executive Education Strategic renewal and capabilities

Mitä yrityksenne tekee paremmin kuin muut?

  • Tähän kysymykseen kiteytyy strategisten kyvykkyyksien ydin. Strategiset kyvykkyydet ovat ne organisaatiotason kyvykkyydet, jotka määrittelevät yrityksen kilpailuedun ja strategian toimeenpanon mahdollistajat.
  • Organisaation ja yksilöiden muutoskyvykkyys vuorostaan varmistaa kyvyn sopeutua ja vaikuttaa jatkuvaan muutokseen.
  • Yrityksen tarkoitus vastaa kysymykseen 'miksi', strategiset kyvykkyydet kysymykseen 'Miten'.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet

Strategiset kyvykkyydet toimivat myös erinomaisena lähtökohtana henkilöstön kehittämiselle, on sitten kyse johtamisen tai osaamisen kehittämisestä, talent managementista tai työn elinkaarien johtamisesta. Kyvykkyyksiin nojautuvat henkilöstöstrategiat saavat yrityksen strategian elämään, ja mahdollistavat sen, että jokainen työntekijä kytkeytyy yrityksen strategiaan osaamisensa ja tekemisensä kautta. 

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet ja antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan niitä kohti. Tämä vuorostaan vahvistaa sidettä yrityksen tarkoituksen ja yksilön kokeman merkityksen välillä.

About image

Uudista yrityksesi strategiaa

Yrityksen strategia on suunnitelma, jonka avulla se hankkii tai luo oman asemansa markkinoilla. Siinä määritellään ne asiat, joihin yrityksen kilpailukyky ja menestys perustuvat. Koska toimintaympäristöt muuttuvat ja kehittyvät nopeasti, strategiatyössä pitää osata ennakoida tulevaa ja hahmottaa muutostarpeet. Perinteisen kaksivaiheisen strategiatyön toimintamallin olisikin muututtava kohti jatkuvaa strategiatyön mallia.

About image

Valitse strategiseen uudistumiseen osaava kumppani

Paraskin strategia toimii vain silloin, kun se on rakennettu oikein valituille ja hyvin johdetuille vahvuuksille. 

Strateginen uudistuminen on jatkuvaa kasvua ja kehittymistä ja edellyttää siksi näkemyksellistä johtamista. Siinä ei tarvitse jäädä yksin. Me varmistamme kyvykkyyksien pitkäjänteisen ja ketterän kehittämisen yhdessä yrityksesi johdon kanssa.

About image

Hyvällä ihmisjohtamisella saavutetaan strategiset tavoitteet

Strategisten tavoitteiden johtaminen

Menestyvän yrityksen toiminta perustuu uudistumiskykyiseen strategiaan ja määriteltyihin strategisiin tavoitteisiin, jotka auttavat organisaatiota pärjäämään kilpailussa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tavoitteet antavat organisaatiolle suunnan, auttavat resurssien kohdentamisessa sekä ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa. Strategisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii jatkuvaa työtä ja uudelleen arviointia.

Keskeistä strategiatyössä on huomioida kyvykkyydet ja osaaminen, joita tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan. On tärkeää tarkastella esimerkiksi aiemmin menestystä tuottaneita tekijöitä sekä organisaation erityisiä tietoja, taitoja ja osaamista, jotka ovat tuoneet lisäarvoa. Kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämisessä sekä vaalimisessa on ihmisjohtamisella tärkeä rooli.

Jotta tavoitteiden mukainen osaaminen saadaan parhaalla tavalla organisaation käyttöön, tarvitaan myös osaamisen strategista johtamista. Se on suunniteltua ja tarkoituksellista johtamista, jonka avulla liiketoimintastrategian mukainen osaaminen saadaan hankittua, hyödynnettyä ja uudistettua. Strategisella osaamisen johtamisella varmistetaan kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

Henkilöstöstrategia tukee osaamisen kehittymistä

Strategiset kyvykkyydet ovat organisaation ainutlaatuisia vahvuuksia ja valmiuksia, jotka auttavat muun muassa erottumaan kilpailijoista. Henkilöstöstrategian on tuettava ja vahvistettava näitä strategisia kyvykkyyksiä niin, että henkilöstöön liittyvät toimenpiteet ja käytännöt edistäisivät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Organisaation menestys riippuu niistä ihmisistä, jotka toimivat yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi on tärkeää varmistaa, että organisaation henkilöstöprofiili on sellainen, että se tukee tarvittavia kyvykkyyksiä. Henkilöstöstä täytyy löytyä ne taidot, osaamiset ja ominaisuudet, jotka ovat merkityksellisiä kokonaisuuden kannalta.

Strategisten kyvykkyyksien vahvistamiseksi ja vaalimiseksi onkin tärkeää tunnistaa, millaista osaamista organisaatiossa tarvitaan. Millaisia koulutus- ja kehitysohjelmia tarvitaan? Tarvitaanko teknistä koulutusta, johtamistaitojen kehittämistä vai uusien innovaatioiden omaksumista? Miten organisaatioon saadaan houkuteltua uusia työntekijöitä, jotka sopivat sen strategisiin kyvykkyyksiin ja tavoitteisiin?

Henkilöstöstrategian avulla organisaatio voi rakentaa johtamiskäytäntöjä ja työympäristöä, jotka edistävät työntekijöiden sitoutumista ja motivoituneisuutta. Tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät ovat todennäköisimmin sitoutuneita kehittämään ja ylläpitämään strategisia kyvykkyyksiä. Tärkeässä roolissa onkin osaamisen johtaminen, josta voi lukea lisää tästä linkistä.

Strateginen ennakointi poistaa epävarmuutta

Organisaation kilpailukyvyn kannalta on tärkeää ennakoida tulevaa sekä tunnistaa, analysoida ja ymmärtää tulevaisuuden mahdollisuuksia, riskejä, haasteita ja trendejä. Strateginen ennakointi auttaa organisaatiota kehittämään joustavuutta ja sopeutumiskykyä muuttuvassa ympäristössä. Ennakointi täytyy huomioida myös henkilöstöstrategiassa ja henkilöstön kanssa tehtävässä jokapäiväisessä työssä. Se vähentää henkilöstössä koettavaa epävarmuutta ja auttaa varautumaan erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja muutoksiin.

Strategiatyö, strateginen uudistuminen ja kyvykkyyksien vahvistaminen vaativat inhimillistä ja ihmisläheistä johtamista. Kyse on aina ihmisten tavasta toimia, tuntea ja kokea itsensä tarpeelliseksi. Kun työpaikan kulttuuri perustuu dialogille ja kyvylle kuunnella, voidaan saavuttaa se yhteinen kokemus, että kaikki uskovat asetettuihin tavoitteisiin ja tekevät töitä niiden eteen.

Uudistumiskykyinen strategia vie yrityksen menestykseen

Strateginen suunnittelu on pitkäjänteistä työtä. Puhutaankin strategisesta uudistumisesta, joka on jatkuvaa muuttuviin olosuhteisiin reagoimista ja kilpailukyvyn varmistamista. Tämä puolestaan edellyttää, että tiedetään, mitä kyvykkyyksiä ja resursseja yritys tarvitsee menestyäkseen.

Yrityksen strategian onnistuminen edellyttää osaamisen tunnistamista

Tärkein yrityksen voimavara löytyy ihmisistä, joilla on tarvittava osaaminen ja kyky toimia muutosten keskellä kohti asetettuja tavoitteita. Osaaminen ja kyky täytyy pystyä tunnistamaan, ja niitä täytyy kehittää oikeaan suuntaan. Oleellista on, että ihmiset ovat itse halukkaita käyttämään omia taitojaan ja kehittämään niitä yrityksen hyväksi.

Tarvittavien taitojen ja osaamisen tunnistamista voi lähestyä strategisten kyvykkyyksien kautta. Ensin tunnistetaan ne strategiset kyvykkyydet, jotka luovat yritykselle kilpailuetua ja erottavat sen muista alan toimijoista. Sen jälkeen voidaan hahmottaa, mitä osaamista kyvykkyyden saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii.

Esimerkiksi yrityksen strategisiin kyvykkyyksiin voi kuulua kansainvälisyys. Tämä puolestaan edellyttää yhtenä osaamisena kielitaitoa, kulttuurien välistä ymmärrystä ja valmiutta toimia kansainvälisessä ympäristössä. Osaamisen tunnistamisen jälkeen on yksinkertaisempaa kartoittaa, kenellä tarvittavaa taitoa on valmiiksi ja kuka voi sitä kehittää. Tarvittaessa yritykseen voidaan rekrytoida seuraava työntekijä sillä perusteella, että hänellä on tätä kyvykkyyttä vahvistava osaaminen.

Menestyvä yritys yhdistää strategiset kyvykkyydet ja yksilöiden taidot

Yrityksen strategian laatimisessa ja strategisten kyvykkyyksien määrittelyssä ei saa unohtaa ihmistä. Yrityksen tarpeiden lisäksi on huomioitava yksilöiden tarpeet ja uratoiveet. Jo strategian luonti lähtee liikkeelle siitä, että se yhdistää yrityksen ja yksilöiden tarpeet, sillä paras lopputulos saavutetaan niin, että molempien etu täyttyy.

Yrityksen johto vastaa strategian mukaisesta työstä, kyvykkyyksien tunnistamisesta ja kehittämisestä. Johdon vastuulla on huolehtia, että yrityksen strategian mukaiset tavoitteet toteutuvat niin, että jokainen työntekijä tuntee itsensä työssä merkitykselliseksi ja haluaa kehittää osaamistaan. Vain pitkäjänteinen yhteistyö ihmisten ja tiimien välillä mahdollistaa lopulta onnistumisen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Yrityksissä tarvitaan siis osaamisen johtamista niin, että sillä varmistetaan kilpailukyky ja lunastetaan asiakaslupaukset. Osaamisen johtamisen tuleekin pohjautua strategiseen kyvykkyysajatteluun ja osaamisiin. Se on myös tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista. Tutustu osaamisen johtamiseen.

Yrityksiltä ja yksilöiltä vaaditaan kykyä sopeutua ja vaikuttaa jatkuvaan muutokseen. Tämä lähtökohta on huomioitava yrityksen strategiatyössä, strategisessa uudistumisessa. Strateginen uudistuminen on tuore lähestymistapa strategiaan.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ohessa olevaa lomaketta.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraan yhteyttä Mariin.
Image of Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 40 048 8004 mari.tasanto(a)hankensse.fi