Osaamisen johtaminen

Tiedätkö, onko yrityksessäsi jokainen henkilö oikealla paikallaan?

Leadership Hanken SSE Low Res

Yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia.

Ei ole itsestään selvää, että työntekijäsi ovat juuri niissä rooleissa, joissa heillä on edellytykset menestyä ja tukea liiketoimintaasi parhaiten. Siksi onkin tärkeää, että tunnistat kyvykkyydet organisaatiotasolla ja rakennat suunnitelman niiden kehittämiseksi. Näin jokainen työntekijä ja tiimi saa tarvitsemansa tuen kehittyä kohti parastaan.

Panostukset osaamisen johtamiseen näkyvät työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi koko yrityksessä: valjastamalla osaamisen oikein yrityksesi kyky kasvaa ja uudistua moninkertaistuu.

Hyvä kumppani on tässä työssä korvaamaton. Kartoitamme yrityksesi osaamisen, löydämme tulevaisuuden osaamistarpeet ja nostamme esiin yrityksesi piilevät lahjakkuudet. Yhdessä luomme toimintatavat ja rakenteet, jotka pitävät huolen siitä, että jokainen työntekijäsi voi loistaa työssään – oikealla paikallaan.

Osaamisen johtaminen toteuttaa strategiaa

Esimiesten ja johdon keskeinen tehtävä on varmistaa organisaation uusiutuminen ja jatkuva oppiminen.

Miten tunnistaa kilpailuetua ja kilpailukykyä tukevat osaamiset? Miten viedä nämä osaamistarpeet käytäntöön yksilö- ja tiimitasolle? Miten tukea henkilöstön itseohjautuvuutta osaamisen kehittämisessä ja miten valmentaa esimiehiä toimimaan osaamisen kehittymisen mahdollistajina?

Osaamistarpeet on vietävä arkeen ja päivittäiseen toimintaan, tiimien ja yksittäisten henkilöiden tavoitteiksi.

Me autamme osaamisen johtamisen valmennuksissamme esimiehiä ja johtoa oivaltamaan, kuinka he voivat vahvistaa strategiaa tukevaa osaamista ja tiimien sekä yksilöiden jatkuvaa kehittymistä.

Osaamisen johtamisen valmennuksen teemoja

  • Osaamisen ja suorituksen johtaminen, joka pohjaa strategiseen kyvykkyysajatteluun ja osaamisiin
  • Työn merkityksellisyys ja esimiehen rooli sen tukemisessa
  • Itseohjautuvuuteen tukeminen oppimisessa: yksilön vastuu omasta kehittymisestä ja kuinka esimies sitä tukee
  • Esimiehen oma kehittymissuunnitelma oman osaamisensa jatkuvaksi uudistamiseksi
  • Kehitys- ja osaamiskeskustelut

Joko teillä johdetaan osaamista?

Mitä on osaamisen johtaminen?

Osaamisen johtamisella varmistetaan, että yritys säilyttää tilanteiden muuttuessa oman kilpailukykynsä ja pystyy täyttämään asiakaslupauksensa. Taustalla on siis strategia, joka tunnistaa ja ennakoi, mitä strategisia kyvykkyyksiä yrityksessä tarvitaan ja millaisella osaamisella yrityksen kyvykkyys kehittyy.

Käytännössä osaamisen johtaminen on henkilöstön kanssa työskentelyä niin, että heissä oleva potentiaali ja kyvykkyys hyödyttävät yritystä. Tämä edellyttää, että yrityksessä tiedetään, millaisia taitoja tarvitaan, mitä taitoja henkilöstöllä on jo valmiiksi ja miten niitä voi kehittää.

Jos tarvittavaa taitoa ei henkilöstöllä ole, organisaation sisällä voi kuitenkin olla ihmisiä, jotka ovat halukkaita oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan. Sitä tulisi ensisijaisesti hyödyntää. Tarvittaessa yrityksen täytyy harkita myös sopivan henkilön rekrytointia. Kyseessä on siis yrityksen kannalta parhaiden työntekijöiden palkkaaminen ja heidän pitäminen yrityksessä.

Hyvät vuorovaikutussuhteet ja jatkuva oppiminen avainasemassa

Osaamisen johtamiseen liitetään käsitteet vuorovaikutteisuus ja dialogisuus. Käytännössä vuorovaikutteisuus tarkoittaa sitä, että tavoitteet asetetaan ja päätökset tehdään yhteisesti keskustelemalla. Vuorovaikutus edellyttää avointa ja toisia kunnioittavaa dialogia, joka on parhaimmillaan kuuntelua, yhdessä ajattelua, ratkaisujen hakemista ja yhdessä oppimista. Hyvä vuorovaikutus parantaa yhteishenkeä ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista työhön ja asetettuihin tavoitteisiin. Kuulluksi tullut ihminen tuntee itsensä merkitykselliseksi.

Osaamisen johtamisessa korostuvat myös itseohjautuvuus ja oppiminen. Työn ja ympäristön muuttuessa on tärkeää, että jokaiselle työntekijälle annetaan mahdollisuus toimia itsenäisesti, kantaa vastuu työstään ja oppia uusia asioita. Jatkuva oppiminen ja asioiden omaksuminen varsinaisen osaamisalueensa ulkopuolelta ovakin niitä tärkeitä tulevaisuuden taitoja, joilla ihminen ja yritys pärjäävät muutosten keskellä.

Esihenkilö mahdollistaa otolliset työolosuhteet

Esihenkilötaitoihin kuuluu osaamisen johtaminen. Sen tavoitteena on auttaa työntekijöitä tekemään työnsä parhaalla tavalla ja rohkaista oppimaan uusia asioita. Esihenkilö tukee, kannustaa ja antaa palautetta rakentavasti. Osaamisen johtaminen ei kuitenkaan ole ainoastaan esihenkilön tehtävä, vaan kaikkien organisaation jäsenten tulee kantaa vastuu siitä.

Tyypillisesti esihenkilötyöhön kuuluvat osaamisen kartoitus sekä osaamisen kehittämisen suunnittelu yhdessä työntekijöiden kanssa. Esihenkilö varmistaa työhön perehdyttämisen ja mentoroinnin toteutumisen, ja esittelee mahdollisuuksia kehittää työtä ja kouluttautua työntekijöiden omat ideat ja tarpeet huomioiden. Esihenkilö järjestää jokaiselle työntekijälleen tilaisuuden tulla kuulluksi esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Työn vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, ja se edellyttää henkilöstöltä prosessinomaista osaamisen päivittämistä. Työntekijöiden osaaminen onkin merkittävä kilpailuetu markkinoilla. Siksi osaamisen johtaminen on tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista. Esihenkilöiden ja yrityksen johdon on tärkeää oivaltaa, kuinka juuri he voivat vahvistaa strategiaa tukevaa osaamista sekä yksittäisten henkilöiden ja tiimien jatkuvaa kehitystä.

Osaamisen arviointi, osaamiskartat ja 360-arvioinnit

Tiedätkö, missä on organisaatiosi tulevaisuuden kannalta keskeistä osaamista?


Organisaatiossa oleva osaaminen pitää tunnistaa, mutta tunnistaminen ei saa pohjautua subjektiiviseen arviointiin, vaan näkemystä osaamisen nykytilasta tulee kerätä useammalla tavalla:

  • Yrityskohtaiset strategisen osaamisen pohjalta laaditut osaamiskartat, jotka toimivat osaamisen arvioinnin pohjana. Osaamisia voidaan arvioida heat mapping-periaatteella: johto luo yhteisen kuvan osaamisen nykytilasta ja yhteisen näkemyksen osaamisen tavoitetilasta, ja tunnistaa mahdolliset osaamisvajeet, sekä luo toimintasuunnitelman osaamisen vahvistamiseksi.
  • Yksilötason osaamista arvioidaan räätälöidyillä kompetenssipohjaisilla 360-arvioinneilla, jolloin henkilö saa palautteen esimieheltään, kollegoiltaan ja tiimiläisiltään ja/tai sidosryhmiltään osaamisen nykytilasta. Arviointitulosten pohjalta henkilö laatii ammatticoachin kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman joko vahvuuksiaan vahvistaen tai keskittyen osaamiseen, jota tulee hankkia lisää.
  • Esimiesten 360-arviointi
  • Talent profiili. Laadimme asiakkaan strategisten osaamisten pohjalta kriteeristön, ja arvioimme henkilön potentiaalia monipuolisin henkilöarvioinnin keinoin suhteessa räätälöityyn kriteeristöön nähden. Syvällisen talent profiilin pohjalta on luonteva jatkaa coaching-prosessia, joka varmistaa yksilön potentiaalin ja vahvuuksien realisoitumisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ohessa olevaa lomaketta.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraan yhteyttä Mariin.
Image of Mari Tasanto
Mari Tasanto
Growth Area Director, Customised Solutions
+358 40 048 8004 mari.tasanto(a)hankensse.fi

Asiakastarinat