muutostilanteet
14 heinäk. 2022

Irtisanotut arvostavat yksilöllistä uravalmennusta muita tukimuotoja enemmän

Irtisanotut arvostavat yksilöllistä uravalmennusta muita tukimuotoja enemmän

Teetimme kesän 2020 aikana kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, millainen tuki on auttanut tai olisi auttanut irtisanottuja parhaiten uudelleentyöllistymisessä.

 

Valtaosa eli 83 % koki tärkeimmäksi tueksi uravalmennuksen, 6 % arvosti lisäkoulutuksen tärkeimmäksi ja 11 % muun tuen.

Sosiaalisessa mediassa tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 47 irtisanottua. Vastaajista lähes kaksi kolmasosaa ei ollut osallistunut uravalmennukseen. Lähes puolet vastanneista, 47 %, ei ollut saanut työnantajalta tukea irtisanomisen jälkeen.

Yksilöllinen uravalmennus koetaan tärkeimmäksi tuen muodoksi

Vastaajat valitsivat viidestätoista vaihtoehdosta kolme kaikkein merkittävimmäksi kokemaansa tukimuotoa, jotka auttoivat tai olisivat auttaneet irtisanomisen jälkeen eteenpäin ja kohti uutta ratkaisua.

Suurin osa vastaajista (83 %) piti uravalmennuksen eri elementtejä tärkeimpinä tuen muotoina. Kyselyn vastausvaihtoehdoissa näitä olivat mm. yksilöllinen tuki ammatillisen itsetunnon vahvistamisessa ja muutostilanteessa eteenpäin pääsemisessä, tuki omien vahvuuksien tunnistamisessa ja markkinoinnissa, työmahdollisuuksien tunnistamisessa ja modernien työnhakumenetelmien oppiminen sekä työnhakuun liittyvien dokumenttien hiominen.

Koulutukseen liittyvä tuki, kuten lyhyt ammattitaitoa täydentävä kurssi tai koulutus taikka muu ammatillinen koulutus, koettiin vähiten merkittäviksi. Nämä nosti tärkeimpien joukkoon vain 6 % vastaajista.

Muun tuen koki tärkeimmäksi 11 % vastanneista, jolloin muu tuki nousee kyselyn perusteella koulutusta merkittävämmäksi tuen muodoksi. Muun tuen osalta erityisesti keskustelut oman lähipiirin kanssa koettiin merkityksellisiksi. Toinen mainintoja kerännyt tukimuoto oli työterveydenhuollon ammattilaisten tuki.

Yksilöllinen uravalmennus kirkastaa ammatillista suuntaa ja jäsentää työnhakua

Kyselytutkimuksen tulos tukee kokemuksiamme uravalmennuksista lähes kolmenkymmenen vuoden ajalta. Yksilöllisen uravalmennuksen antama tuki on aina koettu varsin merkittäväksi. Yksilöllisen uravalmennuksen tuloksena valmennettavat arvioivat esim. työnhakutaitojensa nousseen kahdella arvosanalla ja todennäköisyyden uuden työn löytymiseen liki puolellatoista arvosanalla yksilöllisen uravalmennuksen tuloksena.

Valmennus lisää ammatillista itsevarmuutta vahvistamalla itsetuntemusta sekä auttamalla tuomaan osaamisen ja persoonan vahvuudet esille sopivalla tavalla ja oikeita reittejä. Mitä mittariin kertyneestä osaamisesta voi hyödyntää sellaisenaan tai sovellettuna työssä, jota etsii. Mikä on henkilön ammatillinen profiili ja mikä siitä on sellaista, joille on kysyntää. Tästä muodostuu selkeä työnhaun fokus, joka auttaa henkilöä valitsemaan, kenelle ja mihin kanaviin työnhaku kannattaa kohdistaa.

Vuonna 2017 voimaan astunut muutosturvaa koskeva lakimuutos on vienyt yritysten irtisanotuille tarjoamaa outplacement-palvelua kohti suoraa työllistymistä tukevaa koulutusta. Oma kokemuksemme sekä tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että henkilökohtainen uravalmennus auttaa irtisanottua parhaiten kohti uutta ammatillista ratkaisua. Etenkin erilaisissa asiantuntija- sekä johtamistehtävissä toimivien työpaikat ovat 80 %:sti piilossa (Sitra, 2017), jolloin oman osaamisen proaktiivinen markkinointi on ensisijaisen tärkeää työllistymistä tukevana keinona.

Tutustu uravalmennukseen

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi
Jaa sivu