johtaminen
26 syysk. 2023

Paradigman muutos, joka on uudelleen luomassa johtajuutta ja liiketoimintaa

Paradigman muutos, joka on uudelleen luomassa johtajuutta ja liiketoimintaa

Viime vuosina maailmassa on tapahtunut ennennäkemätön muutos kohti kestävyyttä ja ympäristötietoisuutta. Tämä johtuu ilmastoon liittyvistä ilmiöistä, kuten lisääntyvistä tulvista, tulipaloista ja äärimmäisistä sääolosuhteista, lisääntyneestä tietoisuudesta muovin käyttöön ja sen aiheuttamaan saastumiseen, sekä maailmaa koetelleesta pandemiasta. Nämä kaikki korostavat maailman keskinäistä kytkeytyneisyyttä.

 

Vaikka hallitukset ja globaalit johtajat kamppailevat sopiakseen hiilidioksidipäästöjen vähennystasoista, yritykset ottavat johtoaseman vihreän siirtymän edistämisessä ja asettavat hiilineutraalius- ja muita kestävyystavoitteita. Myös uusilla ESG-säännöksillä on laaja vaikutus kestävyyteen. Vihreä siirtymä yhdessä kiertotaloutta koskevien aatteiden, sosiaalisen vastuun, tekoälyn ja kehittyneen data-analytiikan saatavuuden sekä kuluttajien ja työntekijöiden mieltymysten kanssa ovat joitakin niistä ajureista, jotka muuttavat perinteistä liiketoiminnan ja talouden johtamista.

Paradigman muutoksen tärkeimmät suuntaukset

Liiketoiminnassa tapahtuvaa paradigman muutosta, jossa yhdistyvät vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja tekoälyn synty, voitaisiin kuvata seuraavilla muutoksilla:

 1. Lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen: arvonluonnin uudelleenajattelu
  Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen edellyttää arvonluonnin uudelleenajattelua resurssitehokkuuden, jätteen vähentämisen ja suljetun tuotekierron avulla, joihin sisältyy kestäviä käytäntöjä ja innovatiivisia malleja. Tämä edellyttää tuotteiden uudelleensuunnittelua, kestäviä tuotantokäytäntöjä ja innovatiivisia liiketoimintamalleja, joissa pitkäikäisyys, korjattavuus ja kierrätys ovat etusijalla.
 2. Kestävä kehitys keskeisenä liiketoimintastrategiana
  Paradigman muutoksessa korostetaan kestävän kehityksen sisällyttämistä keskeisiin liiketoimintastrategioihin ja tunnustetaan sen merkitys pitkän aikavälin menestyksen ja kestävyyden kannalta. Kestävän kehityksen johtajat miettivät uudelleen arvolupauksia, toimitusketjuja ja sidosryhmäsuhteita ja sisällyttävät ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset päätöksentekoprosesseihinsa.
 3. Sidosryhmälähtöinen johtaminen: osakkeenomistajien ensisijaisuutta pidemmälle
  Sidosryhmälähtöinen johtaminen haastaa osakkeenomistajien ensisijaisuuden ja asettaa etusijalle avoimuuden, vastuullisuuden ja eettiset käytännöt. Johtajien on tasapainotettava työntekijöiden, asiakkaiden, yhteisöjen ja ympäristön etuja, edistettävä kestävää yhteistyötä ja tasapainotettava sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.
 4. Systeemiajattelu ja yhteistoiminnalliset ratkaisut
  Johtajien on omaksuttava systeemiajattelu, jotta he ymmärtävät taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöjärjestelmien väliset riippuvuussuhteet, etsivät yhteistoiminnallisia ratkaisuja, sitouttavat erilaisia sidosryhmiä ja muodostavat kumppanuuksia kestävän muutoksen aikaansaamiseksi laajemmalla tasolla.
 5. Innovaatiot ja teknologinen kehitys, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen
  Kehitteillä olevat teknologiat, kuten tekoäly, esineiden internet ja lohkoketju, voivat mullistaa johtajuuden vihreässä siirtymässä, parantaa päätöksentekoa, optimoida resurssien käyttöä, helpottaa toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, tunnistaa kestäviä mahdollisuuksia, hallinnoida tuotteiden elinkaarta ja seurata edistymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Johtajien on käytettävä tekoälyä eettisesti ja otettava huomioon yksityisyys, puolueellisuus ja algoritmien läpinäkyvyys, jotta he saavat kilpailuetua kestävässä liiketoiminnassa.

Ei vaihtoehtoa kestävyydelle

Pohjoismaisessa taloudessa on meneillään merkittäviä muutoksia, ja metsäteollisuuden kaltaiset teollisuudenalat keskittyvät kestävyyteen keskeisenä strategiana ja suljetun tuotekierron järjestelmiin, uusiutuvien luonnonvarojen käytön maksimointiin, kierrätettävien pakkausten uudelleenkeksimiseen ja muihin uusiin tuoteinnovaatioihin muovin korvaamiseksi. Saastuttavat teollisuudenalat, kuten metalli-, kaivos- ja energiateollisuus, ottavat käyttöön sähköajoneuvoja ja uusiutuvaa energiaa.

Sidosryhmälähtöinen johtaminen ja systeemiajattelu ovat myös saamassa jalansijaa, ja olemme jo jonkin aikaa nähneet suuntauksen tehdä yhteistyötä ekosysteemeissä. Ne jotka ymmärtävät hyödyntää uutta teknologiaa strategisesti, saavat luonnollisesti etulyöntiaseman. Monet teknologiset edistysaskeleet voivat tukea siirtymistä kohti kestävämpää liiketoimintaa. 

Maailmanlaajuisen ympäristötietoisuuden lisääntyessä monikansallisten yritysten on omaksuttava vihreitä siirtymiä ja kestävyyttä pysyäkseen kilpailukykyisinä. Nykyään kuluttajille ja työntekijöille on runsaasti vaihtoehtoja joista valita, ja yrityksille on tarjolla riittävästi onnistuneita esimerkkejä, joihin verrata ja joista oppia, joten tekosyitä ei ole enää olemassa. Planeetan pelastaminen ei ole enää aktivistien asia - siitä on tulossa valtavirta, ja yritykset, jotka eivät ole mukana, joutuvat taantumaan.

Mitä johtajien on tehtävä selviytyäkseen muutoksesta ja menestyäkseen?

Yritysjohtajien, johtajien ja hallituksen jäsenten on otettava huomioon monia ulottuvuuksia tässä paradigman muutoksessa. Se edellyttää myös maailman geopolitiikan ja makrotalouden ymmärtämistä.

 

"Kyse ei ole vain erilaisten suuntausten ymmärtämisestä ja niihin sopeutumisesta, vaan toimintatapojen perusteellisesta muuttamisesta, mukaan lukien liiketoiminnan logiikka, asiakasarvon luominen, eri sidosryhmien huomioon ottaminen ja mukaan ottaminen sekä ihmisten johtaminen ja innostaminen."

 

Kaikki tämä edellyttää, että johtajat ymmärtävät liiketoimintansa kytkeytyneisyyden ympäröivään ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä sen, miten he voivat edistää muutosta ja innovointia kohti kiertotaloutta yhdessä eri sidosryhmien kanssa laajemmissa ekosysteemeissä.

Visionäärinen johtajuus, yhteistyö-, viestintä-, vuoropuhelu- ja fasilitointitaidot, kyky hyödyntää tekoälyä ja uutta teknologiaa, ihmisten johtaminen ja innostaminen tarkoituksenmukaisesti vallan sijaan sekä kyky ottaa huomioon omien päätösten laajemmat vaikutukset ovat osaamista, jota johtajien olisi alettava kehittää selviytyäkseen tästä muutoksesta ja edistääkseen myönteisiä ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia samalla kun he varmistavat pitkän aikavälin menestyksen.

Ennen kaikkea siirtymä vaatii rohkeutta - rohkeita johtajia, jotka ovat valmiita johtamaan epävarmuudessa ja nousemaan uudelleen ylös vaikeuksien jälkeen. Johtajia, joilla on paksu nahka ja syvä empatia.

 
Tässä blogikirjoituksessa tekoälyn avulla tutkittiin paradigman muutoksen luonnetta ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja johtajuuteen, yhdistettynä henkilökohtaisiin pohdintoihin ja oivalluksiin, perustuen keskusteluihin kestävän kehityksen asiantuntijoiden kanssa.

 
Strategisen kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen tarvitaan laaja näkökulma. Voimme tukea sinua selkeän strategian ja toimintasuunnitelman luomisessa kestävän liiketoiminnan rakentamiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Jätä yhteystietosi niin keskustellaan tarpeistasi ja tutkitaan, miten voit edistää kestävää kehitystä organisaatiossasi.

Kirjoittajasta

Pernillalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus kaupallisesta koulutuksesta johtamisen eri osa-alueilta, aina perustutkimuksesta MBA- ja executive-tasoille. Hänen viimeaikaiset tutkimusaiheensa liittyvät johtamiseen: itsensä johtaminen, oma tehokkuus ja ajanhallinta, positiivinen ja innostava johtaminen, muutosjohtaminen sekä viestintä- ja esiintymistaidot. Asiakkaat ja osallistujat arvostavat Pernillaa erityisesti hänen vahvasta pedagogisesta otteesta. Hän on työskennellyt erilaisten toimialojen kanssa, kuten rahoituksen, teknologian, ICT:n, konsultoinnin, vähittäiskaupan ja kiinteistönhallinnan parissa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt virtuaaliseen organisaatioon, mutta hän on työskennellyt myös työhyvinvointi- ja innovaatiotutkimuksen parissa.

Image for Pernilla Gripenberg
Pernilla Gripenberg
Director, Design and Delivery - Ph.D.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Pernilla Gripenberg
Pernilla Gripenberg
Director, Design and Delivery - Ph.D.
pernilla.gripenberg(a)hankensse.fi
Jaa sivu