Lönsam ekonomihantering i sme-företag

Next programme starts
September 2021
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Organisational development

Programöversikt

Att leda företagets ekonomi mot en bättre lönsamhet och produktivitet. Hanken & SSE Executive Education arrangerar utvecklingsprogrammet Lönsam ekonomihantering i sme-företag i samarbete med Närings- trafik och miljöcentralen.  Programmet ger dig en djupare insikt i ekonomistyrningens och -hanteringens betydelse för att driva företag mer strukturerat, med mindre risk och med en bättre lönsamhet .

Ett utvecklingsprogram för dig med ansvar för företagets ekonomi. Inom programmet Lönsam ekonomihantering i sme-företag tar vi fasta på de utmaningar du möter som ekonomiansvarig i ett företag samt ger dig de redskap och metoder till ekonomistyrning och -uppföljning som du behöver för att bättre kunna leda ekonomin inom företaget. Vi lyfter fram olika affärsprocesser och delområden som är väsentliga att styra och hantera för att öka företagets lönsamhet och produktivitet.

Covid-19

Pga Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Utgångsläget är att utbildningsarrangemangen sker på plats.
Om saker och ting normaliseras så erbjuder vi ändå så kallade hybridlösningar där man kan välja vilket format av undervisningen man tar del av.

  • Det går att delta i klassrum fysiskt där vi sitter i U-form med säkerhetsavstånd. Undervisningen och presentationer körs via Zoom.
  • Det går att delta på distans iom att vi alltid riggar upp en konferensutrustning med bra ljud och bild och undervisningen körs via Zoom.
  • Munskydd och handsprit alltid tillgängligt i våra klassrum och skall användas enligt rådande rekommendationer.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt 10 dagar när- och onlinestudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet. För små och medelstora företag ingår ytterligare två dagar företagsspecifik konsultering i programmet. Konsulteringen inleds med en halvdags GAP-analys av företagets affärsprocesser med fokus på ekonomi och lönsamhet. Fokus för den resterande konsulteringstiden överenskommes efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education Vaasa.

Pga Covid 19-pandemin har alla utvecklingsprogram, som delfinansieras via NTM-centralerna, från 1.9.2020 getts direktiv att beakta det regionala smittoläget då man besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Affärskonsulteringarna skall med beaktande av smittoläget i landet och i de olika regionerna arrangeras face to face eller online.

Modul 1

23 Sep 2020
Styrning och uppföljning av affärsverksamheten
Företagsekonomiska grundbegrepp
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska samband mellan resultaträkning, balans o kassaflöden
Strategisk verksamhetsstyrning – Balanced Scorecard
KPI:s ur ett strategiskt perspektiv

Företagsvärdering och riskfinansiering
Riskfinansiering ur finansiärens synvinkel
Ägarstrategi, affärsplan och KPI:s
Från affärsplan till kassaflöde eller tvärtom?
Företagsvärdering
24 Sep 2020
Talent Acquisition
Hur hitta rätt kompetens?
Rekryteringsstrategier - resursering för tillväxt
Marknadsföring, some och arbetsplatsbranding

Personlautveckling
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal
Målstyrt ledarskap -> Kontinuerlig kompetensutveckling

Modul 2 - ONLINE

29 Oct 2020
ONLINE kl. 9-12: Intern och extern projektledning
Projektarbetsstruktur enl. WBS (Work Breakdown Structure)
Projektbudgeten: från arbetspaket till kontoplan med egna resurser – vad kostar egentligen projektet?
Hantering av osäkerhet och riskanalyser: successivmetoden / -kalkylering
Business caset: hur bedöms lönsamheten i olika projekttyper?
5 Nov 2020
ONLINE kl 9-12: Projektuppföljning
Under genomförandet och av efterföljande effekter
Styrgruppens uppgift
Styrgruppens roll och ansvar för lärande, utvärdering, spridning och påverkan
Vanliga problem i styrgrupper
Styrgruppens sammansättning

Modul 3

24 Nov 2020
Beskattning och medelutdelning
Beskattningsfrågor och vinstutdelning
Processer för effektivare ekonomiadministration och rapportering
Samarbetet med bokföringsbyrån/bokföringen
Konteringar och uppföljning av lönsamhet
Intelligent digital bokföring

Inkomstskatt och beskattningen av företagsinkomster
- grunden för beskattning av näringsinkomst
- beskattning av förvärvs- och kapitalinkomst

Företagsformer i beskattningen
- hur beskattas ett ab och dess delägare?
- hur beskattas personbolag och enskilda näringsidkare?
- olika företagsarrangemang

Bokslut och beskattning
- resultaträkningens innehåll och inverkan på beskattningen
- skillnader mellan bokslut och beskattning
- möjligheter till skatteplanering

Medelutdelning i privata aktiebolag/andelslag

Placeringsverksamhet ur företagets synvinkel

Företagets placeringsbehov – vad vill man uppnå med att placera - utmaningar med att spara över en längre tid
Placeringens tidshorisont och risknivå
Fonder eller andra placeringar - effekten av avgifter och möjligheten att hålla avgifterna nere – genomgång av alternativa placeringsinstrument
Spara i aktier - vanliga misstag som privata investerare gör och hur vi kan minska på dem Defensiva strategier som aktiesparare
25 Nov 2020
Företagets juridiska processert
Bolagsordning och aktieägaravtal
Arbetsavtalsrättens grunder
Ingående, ändring och avslutande av arbetsavtal
Förmannens o arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
Arbetstidslagen
Arbetstagarens frånvaro
Semester och övrig frånvaro

Integritetsskyddet i arbetslivet
Skydd av personuppgifter
Arbetsplatshälsovård
Test

Grunderna i avtalsjuridik
Affärsavtalens juridiska utgångspunkter
Avtalens uppkomst och bindande karaktär
Avtalsbrott och konsekvenser

Modul 4

13 Jan 2021
Ekonomisk redovisning och ekonomistyrning
Årsredovisning, lönsamhet och kapitalavkastning
Ekonomistyrning – fasta och rörliga kostnader, prissättningsstrategi (CVP)
Strategikarta - Hur göra affärsbeslut baserat på företagets siffror

Workshop kring egen affärsverksamhet och ekonomi
14 Jan 2021
Ekonomiska nyckeltal
Ekonomiska nyckeltal
Trender inom nyckeltalsstyrning
Finansiell planering
Finansiella nyckeltal
Kapitalbehovsanalys
Rörelsekapital

Workshop kring deltagarnas egna nyckeltal i jämförelse med branschdata

Investeringsbedömning och –kalkylering
Kalkylering
Produktkalkylering
Prissättning
Självkostnadskalkyler
Bidragskalkylering

Workshop kring deltagarnas egna affärsprocesser

Modul 5

17 Feb 2021
Ledningsgruppsarbete - styrning och uppföljning
Ledningsgruppens sammansättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

Modul 6

22 Mar 2021
Förändringsledning och ledarskap
Att leda för topprestationer och skapa vinnande team
Hur skapa och leda vinnande team
Kommunikativt ledarskap inkl. Coachande ledarskap och Feedback
Prisargumentering ur ett inköpsperspektiv: psykologi, kultur
23 Mar 2021
Strategiskt förändringsarbete
Företagskultur och förändring: vad som aktiverar respektive vidmakthåller förändring
Att leda förändring och förnyelse, den mänskliga hjärnan och förändring
Strategins genomförande - Operativt ledarskap.
Workshop kring förändringsledning

Konsultering

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast maj/juni 2021.

Konsulteringen inleds med ett halvdags GAP-analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dagar konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa. Gäller endast små och medelstora företag.

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till företagets ägare, ledning och nyckelpersoner inom sme-företagets ekonomifunktioner. Detta utvecklingsprogram lämpar sig mycket bra för den som har ett helhetsansvar för ekonomin eller resultat- och lönsamhetsansvar i sitt företag. Programmet lämpar sig också för personer i nyckelposition vad beträffar ekonomiuppföljning, redovisning och bokföring, löneadministration oad där kopplingen till företagets helhetsekonomi är uppenbar.

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

Målsättning

Programmets målsättning är att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband för att därigenom kunna fatta rätt beslut som leder till ökad lönsamhet och produktivitet och ett förbättrat kassaflöde för företaget.

  • Att deltagarna skall få en helhetsuppfattning om ledningen av affärverksamheten och dess ekonomifunktioner och verksamhetens inverkan på resultat och bokslut
  • Att ge kunskap, redskap och analysmetoder för utveckling av affärsverksamheten som helhet med betoning på utvecklingsområden inom företagets ekonomiprocesser
  • Att förbättra deltagarnas kunnande inom företagsekonomisk utveckling
  • Att deltagarna skall hitta konkreta utvecklingsområden inom det egna företaget som man aktivt börjar utveckla

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Pris

1 470 € (+moms 24 %) per deltagare.

Ansökan om deltagande för sme-företag.

Företaget man representerar bör vara ett sme-företag för att få rätt till det subventionerade priset på 1 470 €/deltagare.

Om du representerar ett storföretag och önskar delta är priset 399 € (+ moms 24%) / dag per person. Ansökan om deltagande för storföretag.

I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, digital inlärningsplattform, kaffe, företagsspecifik konsultering och diplom.

Plats

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans utrymmen i Vasa och ONLINE.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

Pga Covid 19-pandemin har alla utvecklingsprogram, som delfinansieras via NTM-centralerna, från 1.9.2020 getts direktiv att beakta det regionala smittoläget då man besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Affärskonsulteringarna skall med beaktande av smittoläget i landet och i de olika regionerna arrangeras face to face eller online.

Referenser

Leif Pajala, Managing Director, West Top Trading
Camilla Krooks, CFO, Famkro
Jaana Lindholm, Managing Director, Balansia


I samarbete med

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 yvonne.hogholm@hankensse.fi
Image for André Österholm
André Österholm
Associate Business Director
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page