Ekonomistyrning

Ekonomistyrning för bättre lönsamhet

Next programme starts
May 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Organisational development

Programöversikt

Att leda företagets ekonomi mot en bättre lönsamhet och produktivitet. Hanken & SSE Executive Education ordnar utvecklingsprogrammet Ekonomistyrning - för bättre lönsamhet i samarbete med Närings- trafik och miljöcentralen  Programmet ger dig en djupare insikt i ekonomistyrningens betydelse för att driva framgångsrika företag.

Ett utvecklingsprogram för dig med ansvar för företagets eller enhetens ekonomi. Inom programmet Ekonomistyrning tar vi fasta på de utmaningar du möter som ekonomiansvarig i ett företag samt ger dig de redskap och metoder till ekonomistyrning och -uppföljning som du behöver för att kunna leda ekonomin inom företaget eller din resultatenhet. Vi lyfter fram olika affärsprocesser och delområden som är väsentliga att styra för att öka företagets lönsamhet och produktivitet.

Programinnehåll & struktur

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Svenska Handelshögskolan som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa.

Modul 1

14 May 2020
Grunderna för en lönsam affärsverksamhet
Företagsekonomins grundlogiker
Introduktion till kostnadsbegrepp
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Ekonomiska samband mellan resultaträkning, balans och kassaflöde
Affärsplanering och strategier
Affärsmodellering - Strategyzer
Företagsvärdering och riskfinansiering
Entreprenörens utmaningar med riskfinansiering
Affärsplanen
Olika metoder för företagsvärdering
15 May 2020
Ekonomiska nyckeltal
Trender inom nyckeltalsstyrning
Finansiell planering
Finansiella nyckeltal
Kapitalbehovsanalys
Rörelsekapital
Investeringsbedömning och –kalkylering
Kalkylering
Produktkalkylering
Självkostnadskalkyler
Bidragskalkylering
Kalkyleringstrender

Option: Internprissättning (beroende på företagens storlek)

Modul 2

4 Jun 2020
Styrning och uppföljning av företagets affärsverksamhet
Ekonomistyrning ur ett ledningsperspektiv – KPI:s
Ekonomiska nyckeltal för olika behov
Konkurrensfördelar
Utformning av företagets affärsstyrning
Strategisk verksamhetsstyrning – Balanced Scorecard
Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
Processer för effektivare ekonomiadministration och rapportering
Samarbetet med bokföringsbyrån/bokföringen – vad vill vi veta?
Intelligent digital bokföring
Kontering och uppföljning av lönsamhet
5 Jun 2020
Intern och extern projektledning
Projektarbetsstruktur enl. WBS (Work Breakdown Structure)
Projektbudgeten: från arbetspaket till kontoplan med egna resurser – vad kostar egentligen projektet?
Hantering av osäkerhet och riskanalyser: successivmetoden / -kalkylering
Business caset: hur bedöms lönsamheten i olika projekttyper?
Projektuppföljning: under genomförandet och av efterföljande effekter
Styrgruppens uppgift
Styrgruppens roll och ansvar för lärande, utvärdering, spridning och påverkan Vanliga problem i styrgrupper
Styrgruppens sammansättning

Modul 3

3 Sep 2020
Hur skapa produktiva organisationer
Personalutveckling
Arbetsförhållandets livscykel
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal
Talent Management
Hur skapa en produktiv arbetskraft
Kompetensutveckling
Belöningssystem
4 Sep 2020
Ledarskap och produktivitet
Kommunikativt ledarskap
Olikheter mellan människor – olikheter i kommunikation
Kommunikativt ledarskap – vad är det?
Dialog – ett strategiskt ledarskapsverktyg
Att ställa frågor
När mobilen stör kommunikationen
Förändringsledning
Förändrad värld – förändrade organisationer
Strategier vid förändring
Utvecklings- och produktionslogik
Värderingsförändringar
Arbetsplatslärande

Modul 4

18 Sep 2020
Bokslut, skattefrågor och affärsjuridik
Löpande bokföring och bokslut
Bokföringslagens och –förordningens krav
Krav på den löpande bokföringen enligt den uppdaterade bokföringslagen
Bokföringens samband med momsdeklarationer
Krav på lönebokföring nu och i framtiden
Beskattningsfrågor och vinstutdelning
Medelutdelning i privata aktiebolag/andelslag
Utdelning från fonder
Förvärv av egna aktier
19 Sep 2020
Företagets juridiska processer
Bolagsordning och aktieägaravtal
Arbetsavtalsrättens grunder
Ingående, ändring och avslutande av arbetsavtal
Förmannens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
Arbetstidslagen
Integritetsskyddet i arbetlivet
Arbetsplatshälsovård
Affärsavtalens juridiska utgångspunkter
Avtalens uppkomst och bindande karaktär
Avtalsbrott och konsekvenser

Modul 5

22 Oct 2020
Ledningsgruppsarbete och ekonomiplanering
Prognostisering och budgetering
Budgeteringsprocessen - budget och prognoser
Resultat- och likviditetsbudgetar
Uppföljning av budgetar
Budgeteringstrender
Bortom budgetering / budgetlös styrning
Driftskapitalbehov - Kassaflödesanalys
Likviditetsplanering
23 Oct 2020
Ledningssystem - styrning och uppföljning
Ledningsgruppens sammansättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till företagets ägare, ledning och nyckelpersoner inom sme-företagets ekonomifunktioner. Detta utvecklingsprogram lämpar sig mycket bra för den som har ett helhetsansvar för ekonomin eller resultat- och lönsamhetsansvar i ditt företag. Programmet lämpar sig också för personer i nyckelposition vad beträffar ekonomiuppföljning, redovisning och bokföring, löneadministration oad där kopplingen till företagets helhetsekonomi är uppenbar.

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

Målsättning

Programmets målsättning är att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband för att därigenom kunna fatta rätt beslut som leder till ökad lönsamhet och produktivite och ett förbättrat kassaflöde för företaget.

  • Att deltagarna skall få en helhetsuppfattning om ledningen av affärverksamheten och dess ekonomifunktioner och verksamhetens inverkan på resultat och bokslut
  • Att ge kunskap, redskap och analysmetoder för utveckling av affärsverksamheten som helhet med betoning på utvecklingsområden inom företagets ekonomiprocesser
  • Att förbättra deltagarnas kunnande inom företagsekonomisk utveckling
  • Att deltagarna skall hitta konkreta utvecklingsområden inom det egna företaget som man aktivt börjar utveckla

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Pris

1.470 € (+moms 24 %) per deltagare. Om du representerar ett storföretag och önskar delta är priset 399 € (+ moms 24%) / dag / person. I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, digital inlärningsplattform, kaffe, företagsspecifik konsultering och diplom.

Ansökan om deltagande till NTM-centralen HÄR.
Företaget man representerar bör vara sme-företag för att man skall ha rätt till det subventionerade priset på 1470 €/deltagare.

Storföretag enligt skild prissättning 399 € (+ moms 24%) / kursdag / person

Plats

Utbildningsdagarna hålls i huvudsak i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Referenser

Leif Pajala, Managing Director, West Top Trading
Camilla Krooks, CFO, Famkro
Jaana Lindholm, Managing Director, Balansia

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page