Back to programmes
Finansiell ekonomi

APV2 preparandkurs

Module Location
Online
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
8 Apr 2022

Programöversikt

Prepkursen APV2 - Investeringsrådgivarens och kapitalförvaltarens stöd inför placeringsspecialistexamen.

Placeringsspecialistexamen APV2 är en högt värderad examen och för branschfolk ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster.

Placeringsspecialistexamen APV2, är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf. Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer fr.o.m. 3.1.2018 krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster.

APV-examina motsvarar till sina kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examen är ömsesidigt godkända både i Finland och i Sverige.

Programmet uppdateras vid behov med beaktande av examenskraven som gäller för 1.1 – 31.12.2022.


Tentinformation

För godkänd examen krävs godkänt resultat i examens samtliga fem ämnesområden. Detta bör ske inom sex månader från det man köpt den första tentamensrättigheten. Examen kan avläggas som en helhet eller ämnesområdesspecifikt. För att godkännas i examen krävs att minst 60% av svaren i samtliga ämneskategorier är korrekta.

I tenten har man tre timmar tid att svara på 100 flervalsfrågor. Samtliga frågor bör besvaras.

Tentamenstillfällen våren 2022 enligt följande:

17.3.2022
7.4.2022
5.5.2022
2.6.2022

Programinnehåll & struktur

Placeringsspecialistexeamen APV2 består av totalt fem kunskapsområden. Kursen arrangeras online via Zoom under totalt åtta förmiddagar mellan kl. 9 - 12.

Modul 1

27 Apr 2022
Nationalekonomi
Resursomvandlingsprocessen och produktionsfaktorerna
Prissättningen på marknaden/utbud och efterfrågan
Det nationalekonomiska kretsloppet
Utrikeshandelns betydelse
Den offentliga sektorns roll/finans- o penningpolitik
28 Apr 2022
Företagsekonomi och analys
Företagets bokslut, innehåll och reglering
Justering av bokslutsinformation
Bokslutsanalys och centrala relationstal
Förhållandet mellan bokslutsinformation och marknadsvärde
Statistisk analys av relationstal

Modul 2

4 May 2022
Kapitalmarknadens struktur, dess delmarknader, instrument som handlas på dessa samt grundläggande prissättningsteori
Kapitalmarknaden och dess delmarknader
Olika finansiella instrument
Marknadseffektivitet och dess implikationer
Räntebärande instrument samt aktier; värdering och prissättning
Mäta och prissätta risk
Företagsvärdering
5 May 2022
Ge en inblick i de derivativa marknaderna, strukturerade investeringsprodukter samt placeringsfondsmarknaden
Derivativa instrument; optioner och futurer
Strukturerade produkter
Placeringsfonder reglering,evaluering och portföljförvaltning
Ansvarsfulla investeringar

Modul 3

11 May 2022
Försäkringssparande
Produkter och avtal för försäkringssparande
Pensionssystemets uppbyggnad o marknaden för försäkringssparande
Procedurregler vid försäkringssparande
12 May 2022
Beskattning av investeringar
Beskattning av privatpersoner i huvuddrag
Kapitalinkomstbekattningens grunder
Avdrag för kostnader
Skatteplanering ur ett investerarperspektiv
Investering som näringsverksamhet

Modul 4

18 May 2022
Lagstiftning om och etik gällande tillhandahållande av investerings-tjänster samt privaträttens grunder
Handels- o förmögenhetsrätten i huvuddrag
Regler om marknadsplatser
Penningtvätt
Marknadsmissbruk
Procedurregler
19 May 2022
Familje- och arvsrättens grunder
Familje- och arvsrättens grunder
Gåvo- och arvsbeskattningens grunder

Simulerade tentamensfrågor online

Vem programmet är för

Preparandkursen inför Placeringsspecialistexamen APV2 riktar sig i första hand till dig som har krävande lednings-, tillsyns- och kundbetjäningsuppgifter på värdepappersmarknaden. Du kanske är investeringsrådgivare eller kapitalförvaltare och arbetar tex med uppgifter relaterat till privatbanksverksamhet eller kapitalförvaltning.

Kunskapskraven i placeringsspecialistexamen utgår från att man kan det centrala innehållet i APV1, dvs. har kunskaper i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Placeringsspecialistexamen kan avläggas oberoende av om man avlagt Examen i placeringsärenden APV1.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Finans Finland rf:s rekommendation är att alla anställda med mer kvalificerade arbetsuppgifter i anslutning till investeringstjänster avlägger APV2-examen. Målsättningen med denna förberedande kurs är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.

Utbildare

ED, professor, Kenneth Högholm, Hanken
Advokat Max Lindholm, Advokatbyrå Aikalaki Oy

Pris

Hela programmet 1 590 €/person (+ moms 24 %)

Enskilda moduler 440 €/person (+ moms 24%)

Uppge i anmälan till vilken eller vilka moduler du anmäler dig.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, en simulerad online tentamen och ett elektroniskt diplom. Programdeltagarna står själva för övrig litteratur.

Plats

Online via Zoom

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 352 1720 yvonne.hogholm(a)hankensse.fi
Share page