Projektledning

Agil projektledning

New
Next programme starts
10 Feb 2021
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
22 Jan 2021

Programöversikt


Programmet Agil projektledning är ett fyradagars program som ger dig en djupare insikt i agila projektmetoder och -verktyg med fokus på IT-projekt, både externt och internt. Vi ser också på ledarskapets betydelse för att motivera teamet i att driva framgångsrika agila projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi. Under två moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom agil projektledning - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare som driver externa eller interna IT-projekt.

I ledarrollen, som chef på olika nivåer i organisationen, som projektledare eller teamledare, ställs kompetenskrav som gäller generellt - oavsett bransch och verksamhet. Programmet fokuserar på ledarens ledarskapsförmåga och förmåga att driva lönsamma projekt. Via programmet får du en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera och påverka projektets resurser och medarbetare.

Pga Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Utgångsläet är att utbildningsarrangemangen sker på plats.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 – Projektledningsmetodik i IT-projekt

10 Feb 2021
Projekt som arbetsform
- Vad är projekt?
- Olika projekttyper
- Agila manifestet och tolv principer

Roller i IT-projekt
- Projektledare, styrgrupp, referensgrupp, chefer och intressenter
- Produktägare, scrum master och självorganiserande team

Förstudien
- Varför ska projektet genomföras?
- Vilken nytta ska vi få av att projektet genomförs?
- När startar genomförandet och när är det tänkt att projektet
ska avslutas?
- Vilka är intressenterna?

Övningscase:
- Projektanalys
- Intressentanalys
- Kommunikationsplan

Fem nivåer av planering
- Process eller projektangreppssätt för planering
11 Feb 2021
Planering
- Övergripande tidplan
- Roadmap
- Produktbacklog

Fortsättning övningscase
- PBS
- Logiskt nätverk
- Features, enablers och user stories

Genomförande
- Visualisering av arbete
- Timebox-process med sprintar
- Stå-upp-möten

Övningscase 2
- Att arbeta med projekttavlan

Uppföljning och avslut
- Burndown chart/Progressdiagram
- Demo/Granskningsmöte

Modul 2 – Ledarskap i agila projektorganisationer

10 Mar 2021
Individ- och grupputveckling
- Första intrycket
- Motivation
- Lärstilar: Hur vi tar oss an nya uppgifter
- Min syn på samarbete i grupp
Effektiv kommunikation med TA
- Transaktionsanalysens grunder
- Det är inte bara vad vi uttrycker. Hur vi gör det spelar stor roll också.
- Mitt eget sätt att kommunicera. Hur påverkas andra av min kommunikation?

Teamroller och beteenden
- Belbin och andra modeller som beskriver olika roller/beteenden i grupper.
Mötesteknik (bl a med exempel från IT-projekt)
- Att ta ett informellt ledarskap, att skapa delaktighet, att ta beslut
- Möten för olika syften och situationer
11 Mar 2021
Individ- och grupputveckling
- Återkoppling
- Gruppdynamik och grupputveckling

Förhandlingsteknik
- Förhandlingar i IT-projekt
- Harvard Negotiation Project – en modell för effektiva förhandlingar

Samtalsteknik
- Grunder i samtalsteknik. Verktyg/tekniker för känsliga samtal
- Praktiska övningar bl a med exempel/fall från situationer i IT-projekt

Vem programmet är för

Programmet lämpar sig för projektchefer, teamledare, projektkoordinatorer samt personer i olika uppgifter inom interna eller externa ICT-projekt. Programmet lämpar sig också för nyckelpersoner i företag som har en agil strategi eller jobbar nära med projektorienterade branscher och företag.


Till programmet antas max. 20 deltagare.

Målsättning

Målsättningen med programmet är att du ska få en inblick i olika angreppssätt för att driva IT-projekt. Tyngdpunkten handlar om den dominerande arbetsformen i IT-branschen: agila metoder. Vi går igenom roller, förstudiearbete, projektplanering, genomförandetekniker samt uppföljning och avslut.

Målsättningen är att du också ska lära dig om ledarskapets roll i agila IT-projekt samt hur individer och grupper kan interagera och kommunicera i olika situationer. Ett stort inslag är den praktiska tillämpningen av verktyg för ledare i IT-projekt. Vi fokuserar på tekniker för möten, förhandlingar och svåra/känsliga samtal. 

Kursen innehåller praktiska övningar med flera exempel från situationer i IT-projekt.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets projektledningsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör projektledningsarbetet inom ditt företag.

Under programdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

1790 € + moms 24%

I priset ingår föreläsningar, digital inlärningsplattform, programmaterial, lunch, kaffe och diplom.

Plats

Programmet arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page