Takaisin kaikkiin ratkaisuihin organisaatioille

Strateginen uudistuminen ja kyvykkyydet

Strateginen uudistuminen ja kyvykkyydet

Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää organisaatioilta strategista ketteryyttä ja uudistumista. Työn tekemisen muuttuvat tavat ja muodot sekä kehittyvä johtaminen edellyttävät uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Mitä yrityksenne tekee paremmin kuin muut?

Tähän kysymykseen kiteytyy strategisten kyvykkyyksien ydin. Strategiset kyvykkyydet ovat ne organisaatiotason kyvykkyydet, jotka määrittelevät yrityksen kilpailuedun ja strategian toimeenpanon mahdollistajat.

Organisaation ja yksilöiden muutoskyvykkyys vuorostaan varmistaa kyvyn sopeutua ja vaikuttaa jatkuvaan muutokseen.

Yrityksen tarkoitus, purpose, vastaa kysymykseen 'miksi', strategiset kyvykkyydet kysymykseen 'Miten'.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet

Strategiset kyvykkyydet toimivat myös erinomaisena lähtökohtana henkilöstön kehittämiselle, on sitten kyse johtamisen tai osaamisen kehittämisestä, talent managementista tai työn elinkaarien johtamisesta. Kyvykkyyksiin nojautuvat henkilöstöstrategiat saavat yrityksen strategian elämään, ja mahdollistavat sen, että jokainen työntekijä kytkeytyy yrityksen strategiaan osaamisensa ja tekemisensä kautta.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet ja antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan niitä kohti. Tämä vuorostaan vahvistaa sidettä yrityksen tarkoituksen ja yksilön kokeman merkityksen välillä.

Uudista yrityksesi strategiaa

Yrityksen strategia on suunnitelma, jonka avulla se hankkii tai luo oman asemansa markkinoilla. Siinä määritellään ne asiat, joihin yrityksen kilpailukyky ja menestys perustuvat. Koska toimintaympäristöt muuttuvat ja kehittyvät nopeasti, strategiatyössä pitää osata ennakoida tulevaa ja hahmottaa muutostarpeet. Perinteisen kaksivaiheisen strategiatyön toimintamallin olisikin muututtava kohti jatkuvaa strategiatyön mallia.

Lue lisää uudistumiskykyisestä strategiasta

Uudistumiskykyinen strategia vie yrityksen menestykseen

Strateginen suunnittelu on pitkäjänteistä työtä. Puhutaankin strategisesta uudistumisesta, joka on jatkuvaa muuttuviin olosuhteisiin reagoimista ja kilpailukyvyn varmistamista. Tämä puolestaan edellyttää, että tiedetään, mitä kyvykkyyksiä ja resursseja yritys tarvitsee menestyäkseen.

Yrityksen strategian onnistuminen edellyttää osaamisen tunnistamista

Tärkein yrityksen voimavara löytyy ihmisistä, joilla on tarvittava osaaminen ja kyky toimia muutosten keskellä kohti asetettuja tavoitteita. Osaaminen ja kyky täytyy pystyä tunnistamaan, ja niitä täytyy kehittää oikeaan suuntaan. Oleellista on, että ihmiset ovat itse halukkaita käyttämään omia taitojaan ja kehittämään niitä yrityksen hyväksi.

Tarvittavien taitojen ja osaamisen tunnistamista voi lähestyä strategisten kyvykkyyksien kautta. Ensin tunnistetaan ne strategiset kyvykkyydet, jotka luovat yritykselle kilpailuetua ja erottavat sen muista alan toimijoista. Sen jälkeen voidaan hahmottaa, mitä osaamista kyvykkyyden saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii.

Esimerkiksi yrityksen strategisiin kyvykkyyksiin voi kuulua kansainvälisyys. Tämä puolestaan edellyttää yhtenä osaamisena kielitaitoa, kulttuurien välistä ymmärrystä ja valmiutta toimia kansainvälisessä ympäristössä. Osaamisen tunnistamisen jälkeen on yksinkertaisempaa kartoittaa, kenellä tarvittavaa taitoa on valmiiksi ja kuka voi sitä kehittää. Tarvittaessa yritykseen voidaan rekrytoida seuraava työntekijä sillä perusteella, että hänellä on tätä kyvykkyyttä vahvistava osaaminen.

Menestyvä yritys yhdistää strategiset kyvykkyydet ja yksilöiden taidot

Yrityksen strategian laatimisessa ja strategisten kyvykkyyksien määrittelyssä ei saa unohtaa ihmistä. Yrityksen tarpeiden lisäksi on huomioitava yksilöiden tarpeet ja uratoiveet. Jo strategian luonti lähtee liikkeelle siitä, että se yhdistää yrityksen ja yksilöiden tarpeet, sillä paras lopputulos saavutetaan niin, että molempien etu täyttyy.

Yrityksen johto vastaa strategian mukaisesta työstä, kyvykkyyksien tunnistamisesta ja kehittämisestä. Johdon vastuulla on huolehtia, että yrityksen strategian mukaiset tavoitteet toteutuvat niin, että jokainen työntekijä tuntee itsensä työssä merkitykselliseksi ja haluaa kehittää osaamistaan. Vain pitkäjänteinen yhteistyö ihmisten ja tiimien välillä mahdollistaa lopulta onnistumisen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Yrityksissä tarvitaan siis osaamisen johtamista niin, että sillä varmistetaan kilpailukyky ja lunastetaan asiakaslupaukset. Osaamisen johtamisen tuleekin pohjautua strategiseen kyvykkyysajatteluun ja osaamisiin. Se on myös tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista. Tutustu osaamisen johtamiseen.

Yrityksiltä ja yksilöiltä vaaditaan kykyä sopeutua ja vaikuttaa jatkuvaan muutokseen. Tämä lähtökohta on huomioitava yrityksen strategiatyössä, strategisessa uudistumisessa. Strateginen uudistuminen on tuore lähestymistapa strategiaan.

Valitse strategiseen uudistumiseen osaava kumppani

Parhainkin strategia toimii vain silloin, kun se on rakennettu oikein valituille ja hyvin johdetuille vahvuuksille.

Strateginen uudistuminen on jatkuvaa kasvua ja kehittymistä ja edellyttää siksi näkemyksellistä johtamista. Siinä ei tarvitse jäädä yksin. Me varmistamme kyvykkyyksien pitkäjänteisen ja ketterän kehittämisen yhdessä yrityksesi johdon kanssa.

Ota yhteyttä

At the starting point, we wanted to make sure that we had the right skills now. The capability model created with HRM Partners has helped identify how we will stand out and succeed in fierce competition in the future

Marko Rissanen
HR Director
DNA

Together with HRM Partners, we set out to shape our management concept in a new direction so that it supports our business strategy and to include more strongly the personnel in implementing the strategy, and also to develop expertise and operating methods to respond more effectively to the challenges of the future.

Tatu Hauhio
CEO
Cramo