Takaisin ohjelmiin
Ekonomistyrning

Ekonomihantering i småföretag

Seuraava ohjelma alkaa
22 marraskuuta 2022
Moduulin sijainti
Vaasa
Kieli
Ruotsi
Rekisteröinnin päättymisaika
1 marraskuuta 2022

Programöversikt

Den höga förändringstakten i näringslivet gör det viktigare än någonsin att snabbt kunna analysera och förstå verksamhetens ekonomiska förutsättningar och agera på de behov man ser.

Företagsekonomin som helhet omfattar ett brett spektrum av processer och aktiviteter. Hanken & SSE:s utvecklingsprogram Ekonomiledning i småföretag ger deltagarna en djupare insikt i ekonomiledningens och –styrningens betydelse för att driva lönsamma och produktiva företag. Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralen. Genom programmet förstärker vi tillväxt- och lönsamhetsförutsättningarna för företag genom att påvisa vikten av ekonomistyrning och uppföljning samtidigt som vi lyfter upp andra viktiga affärsprocesser inom företaget.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet. För SME-företag ingår ytterligare två dagar företagsspecifik konsultering i programmet.

Modul 1

22 marraskuuta 2022
Företagsekonomi
Företagsekonomiska grundbegrepp
Ekonomiska samband mellan företagets affärsprocesser
Sambandet mellan resultaträkning, kassaflöde och balansräkning
Redovisningens tillförlitlighet
Ekonomiska och operativa nyckeltal
23 marraskuuta 2022
Extern redovisning, Bokslut och beskattning
Lagar och förordningar
Intäkter, kostnader och periodisering
Bokslut
Revision
Mervärdesskatt
Inkomstbeskattning
Dividendbeskattning

Modul 2

13 joulukuuta 2022
Intern redovisning och ekonomistyrning
Ekonomiska och operativa nyckeltal (repetition)
Produktivitet
Kvalitet
Kalkyler och analyser för olika behov
Budgetering
Rapportering
Analys
14 joulukuuta 2022
Personalutveckling
Organisationens årsklocka
Utvecklingssamtal
Belöningssystem
Målstyrt ledarskap

Hur hitta rätt kompetens?
Kompetensförsörjning och rekrytering

Modul 3

17 tammikuuta 2023
Företagets juridiska processer och grunderna i avtalsjuridik
Bolagsordning och aktieägaravtal
Arbetsavtalsrättens grunder
Semester och övriga frånvaron
Integritetsskydd i arbetslivet
Grunderna i avtalsjuridik
18 tammikuuta 2023
Strategi
Vad är strategi?
Strategiprocessen
Några utvalda strategiska verktyg
Implementering av strategin
Strategins inverkan på företagets utveckling

Modul 4

7 helmikuuta 2023
Riskhantering, investering och finansiering
Identifiera riskerna
Utvärdera riskerna
Vidta riskbegränsande åtgärder
Utvärdera åtgärderna
Investeringsbudgetering
Investeringskalkyler
Finansieringsalternativ
8 helmikuuta 2023
Ledningsgruppsarbete - styrning och uppföljning
Ledningsgruppens sammansättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

Modul 5

1 maaliskuuta 2023
Projektledning
Projektarbetsstruktur
Projektbudget
Hantering av osäkerhet och riskanalys
Business case: Hur bedöms lönsamheten i olika projekttyper?
Projektuppföljning
Styrgruppen i projekt: Ansvar, sammansättning och vanliga problem
2 maaliskuuta 2023
Ägarviljan, företagsaffärer och företagsvärdering
Ägarviljan
Olika typer av företagsaffärer
Företagsaffärsprocessen
Värdering av företaget
Förhandling
Avslut
Integrering

Vem är programmet för

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner i småföretag som vill utveckla sina ekonomiska och finansiella kunskaper, allt ifrån att förstå den ekonomiska terminologin till hur det integreras i affärsmässiga beslut i vardagen. Programmet lämpar sig för personer som har ett helhetsansvar för företagets ekonomi eller har ett resultat- och lönsamhetsansvar i företaget eller befinner sig i en nyckelposition när det kommer till ekonomiuppföljning, redovisning, bokföring och dylikt.

Med små och medelstora företag menas företag som har färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Koncernförhållande påverkar företagsstorleken och även ägande under 50 % kan påverka företagsstorleken. NTM-centralen kontrollerar företagsstorleken för varje deltagare.

Konsultering

Till utvecklingsprogrammet hör även två företagsspecifika konsulteringsdagar för små- och medelstora företag. Konsulteringen inleds med ett halvdags GAP-analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dagar konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa.

Målsättning

Utvecklingsprogrammets målsättning är att förbättra deltagarnas förmåga att använda och förstå ekonomiska begrepp, metoder och samband som hjälper dem att fatta beslut som leder till bättre ekonomistyrning och –uppföljning i företaget och därigenom en ökad lönsamhet och produktivitet samt ett bättre kassaflöde. Vi lyfter även upp andra affärsprocesser och delområden som är väsentliga att styra för att lyckas i sin uppgift.

I detta ingår bland annat att:

  • Förstå den externa rapporteringen, d.v.s. kunna läsa och analysera egna och andras finansiella rapporter och förstå sambanden mellan olika nyckelbegrepp.
  • Känna till och kunna använda finansiella verktyg internt för att styra och agera på det som de olika siffrorna visar.
  • Förstå hur de externa och interna finansiella aspekterna samspelar och hur man kan använda dem för att hitta balans i verksamhetsutvecklingen på sikt.
  • Få en helhetsuppfattning om ledningen och styrningen av affärsverksamheten och kopplingen till företagets helhetsekonomi och verksamhetens inverkan på resultat och bokslut
  • Erhålla kunskap, redskap och metoder för utveckling av affärsverksamheten som helhet med betoning på utvecklingsområden inom företagets ekonomiprocesser
  • Få ett ökat kunnande i hur man leder företagets ekonomi och vikten av att fastställa rätt nyckelindikatorer (KPI:s) för företaget
  • Hitta konkreta utvecklingsområden inom det egna företaget att aktivt börja utveckla under programmets gång

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Finland och Sverige.

Pris

1.590 € (+ moms 24 %) per person*

*Priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. Priset är subventionerat med 70% per deltagande sme-företag.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta från ett storföretag - storföretag kan anmäla sig här.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, grupp- och individuella arbeten, konsultering för små och medelstora företag, kaffe samt digitalt diplom.

Plats

Programplatsen är i första hand Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa. Restriktioner kring Covid-19 beaktas.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu

Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens Företagsutvecklingstjänster.